Kopaonička škola Prirodnog Prava

Pravo na život, pravo na slobodu, pravo na imovinu, pravo na intelektualnu tvorevinu, pravo na pravdu i pravo na pravnu državu


PRAVNI ŽIVOT

Časopis „Pravni život“ kao glasilo Udruženja pravnika srbije izlazi redovno od 1952.do danas u dvanaest brojeva od kojih četiri dvobroja i četiri tematska broja koja svake godine obuhvata i publikuje radove domaćih i inostranih autora na Kopaoničkoj školi prirodnog prava već 28 godina, tako da svaki tom obuhvata oko 1000 stranica teksta sa oko 250-300 autora iz evropskih i vanevropskih zemalja uvek sa rezimeom (većinom)na engleskom jeziku.

Publikovani radovi su raspoređeni po tematskim oblastima i to: pravo na život, slobodu, imovinu, intelektualnu tvorevinu, pravdu i pravnu državu.

Ovi objavljeni radovi su pozitivno ocenjeni od strane brojnih naučnih autoriteta komparativnog prava i objavljenim raznim inostranim prikazima u časopisima stručnih i naučnih udruženja, kao i glasila pojedinih Akademija nauka.

Zbog ovakve uloge koje imaju publikovani radovi u „Pravnom životu“, ovaj stručni naučni opus koji se pre svega odnosi na tematske brojeve Kopaoničke škole prirodnog prava rezultirao je i pokroviteljstvom UNESCO-a od 2006.godine do danas.

Naučni i stručni radovi za tematske brojeve „Pravnog života“ publikuju se na osnovu javno objavljenog Konkursa, svake godine objavljenog na našem i engleskom jeziku, tako da se svake godine na Konkurs javi veliki broj rukopisa (od 300-450), od kojih se obično objavi oko 250 radova o čemu postoji detaljna Bibliografija objavljena u posebnoj publikaciji koja obuhvata objavljene radove u „Pravnom životu“od 1987.-2012. (ažuriranje Bibliografije do danas nalazi se u štampi).

Pomenuta Bibliografija kao i svi brojevi „Pravnog života“ nalaze se u biblioteci Udruženja pravnika Srbije, s tim da štamparija „Futura“ iz Novog Sada uvek šalje obavezan primerak odgovarajućoj biblioteci.