Menu Close

Љубица  Милутиновић        Ljubica MilutinovićLjubica Milutinović
Email: ljubica.milutinovic@pars.rs

Радно искуство:         

Јан. 2020 – данас             Стални предавач у Правосудној академији РС;
Сеп. 2011 – Дец. 2019     Судија Врховног касационог суда Србије;
Нов. 1998 –  2010           Судија Врховног суда Србије у грађанском одељењу  (председник већа од 2009. године);  
Нов. 1992 – Нов. 1998     Судија Окружног суда у Београду;
Март 1978 – Нов. 1992   Судија Првог општинског суда у Београду;
Март 1976 – Март 1978   Стручни сарадник у Окружном суду у Београду;
Јан. 1976 – Март 1976     Стручни сарадник у Окружном привредном суду у Београду;
Нов. 1974 – Јан. 1976      Приправник у Окружном привредном суду у Београду.

Друге функције на раду:     

Нов. 2017 – Дец. 2019 – Заменик председника Врховног касационог суда
Maj 2014 – Дец. 2019 – Председник Одељења за заштиту права на суђење у разумном року у Врховном касационом суду
Апр. 2005 – Апр. 2009 – Заменик председника Врховног суда Србије;
Нов. 1998 – 2010 – Члан Уредништва Билтена судске праксе Врховног суда Србије;
1998 – Руководилац одељења судске праксе Окружног суда у Београду;
1989 – 1998 – Члан Уредништва Билтена судске праксе Окружног суда у Београду (од 1989-1992. године као судија Првог општинског суда у Београду, а од 1992-1998. године као судија Окружног суда у Београду);
1990 – 1992 – Руководилац грађанског одељења Првог општинског суда у Београду.

                                                     

Oбразовање:                      дипломирани правник

2005 – Пријавила магистарску тезу на тему: ”Накнада штете због лекарске грешке услед инфекције”, на Правном факултету Универзитета у Београду;
1980 – Са одликом положила усмени магистарски испит;
1975 – Са одликом положила правосудни испит;
1974 – Уписала магистарске студије на Правном факултету Универзитета у Београду – грађанскоправни смер (положила Методологију друштвених и правних наука, урадила семинарски рад и научно-истраживачку праксу);
1970 – 1974 – Правни факултет Универзитета у Београду (дипломирала у јунском испитном року 1974);
1966 – 1970 – Гимназија Димитрије Туцовић у Лазаревцу.

Страни језици:    

 • течно говори руски језик;

Осам година учила руски језик током основног и гимназијског школовања, одбранила матурски рад из руског језика на тему ”Поеме Љермонтова”

 • пасивно знање енглеског језика.

 Рад на изради нацрта закона и других општих правних аката:

 • Члан радне групе за израду Правилника Врховног касационог суда о замени и изостављању (псеудонимизацији и анонимизацији) података у судским одлукама од 2015. до 2016;
 • Члан радне групе за израду новог Закона о медијацији од 2008. до 2014;
 • Члан радне групе за израду Кодификације стварног права у периоду 2003-2009. године (Нацрт закона објављен на српском и немачком језику у монографији ”Ка новом стварном праву Србије” 2007. године у издању ГТЗ Канцеларије за правну реформу);
 • Члан радне групе за израду Закона о медијацији 2004. године (Закон усвојен 2005. године).

 

Рад на едукацији судија, медијатора и студената права:

 • Предавач на школи о извршавању пресуда Европског суда за људска права у организацији Савета Европе и Центра за људска права, 2019. године,
 • Предавач на тему Право на правично суђење: образложена пресуда у организацији Центра за едукацију судија Црне Горе, 2019. године;
 • Предавач за обуку медијатора у организацији Службеног гласника у периоду од 2017. до данас;
 • Предавач у Правосудном центру, односно Правосудној академији, у периоду од 2001. године до данас из области накнаде штете, породичног права, радног права, извршног поступка и грађанског судског поступка, заштите права на суђење у разумном року, медијабилности предмета;
 • Предавач на курсу за припрему правосудног испита на правним факултетима у Београду и Нишу (2004-2006, 2009- данас) на предмету грађанско право и грађанско процесно право;
 • Предавач на правној клиници Правног факултета Универзитета у Београду из предмета Породично право (2006- данас);
 • Предавач на мастер студијама Правног факултета Универзитета у Београду, имовинско-правни модули 1 и 2, на предметима Уговорна одговорност за накнаду штете и Пуноважност уговора (2008-2014. године), као и на предмету Алтернативно решавање спорова на пословноправном модулу, подмодул Међународно пословно право (од 2014 до данас);
 • Предавач на предмету Наследно право на Правном факултету Универзитета Унион у Београду (школска 2011/2012. године).

Посебна знања:

 

 • Маја 2007. године учествовала на семинару посвећеном примени Европске конвенције о људским правима у организацији Савета Европе, на којем су предавачи биле судије Европског суда за људска права (Нови Сад);
 • Маја 2007. године завршила курс за стицање посебних знања из области права детета у организацији Правосудног центра и стручног тима за обуку судија из те области;
 • Марта 2006. године завршила курс Basic Course Training the Trainer Mediation, у организацији IFC, чиме је стекла звање тренера за обуку медијатора;
 • Маја 2006. године завршила курс Train the Trainer Program for Judges: Advanced Skills, у организацији америчког Федералног правосудног центра, чиме је стекла звање тренера за обуку судија. 

Друге релевантне активности:         

 • Члан радне групе за израду нацрта нове стратегије за реформу правосуђа од 2018. до данас;
 • Члан Саветодавног одбора Савета Европе у оквиру пројекта Подршка ефикасним правним средствима и узајамној правној помоћи.
 • Члан Комисије за спровођење националне стратегије за реформу правосуђа Републике Србије (2013 – данас);
 • Члан Испитне комисије за полагање правосудног испита као испитивач за радно право (2006 – 2009. године);
 • Члан радне групе за израду Стратегије увођења судског менаџмента у правосудни систем Србије у организацији USAID и Министраства правде Републике Србије (2008 – 2011. године);
 • Члан стручног тима за оцену квалитета бесплатне правне помоћи у орагнизацији UNDP и Министраства правде Републике Србије (од 2008. до данас);
 • Члан саветодавног тела за испитивање одрживости увођења бесплатне правне помоћи у законодавство Србије у организацији UNDP и Министраства правде Републике Србије (2006 – 2008. године);
 • Члан радне групе која је израдила програм обуке за судије и јавне тужиоце по Закону о иницијалној обуци судија и јавних тужилаца Србије (2007. године);
 • Председник (од 2004. године) и члан (од 2002. године) радне групе за грађанско право Правосудног центра за едукацију судија и стручних сарадника;
 • Члан програмског савета Правосудног центра (2006 – 2008. године);
 • Члан Управног одбора Центра за медијацију (2006 – 2008. године);
 • Члан радне групе за оснивање Центра за медијацију у организацији IFC и Министраства правде Републике Србије (2005-2006. године);
 • Медијатор и тренер за медијаторе при Центру за медијацију у Београду (од 2006. године);
 • Арбитар на листи Сталног избраног суда при Привредној комори Србије (од 2008. године);
 • Заменик члана Комисије за реформу правосуђа (2006. године);
 • Члан радне групе за реформу правосудног испита, у организацији Министарства правде (2005. године).

 

Публикације:

  

Монографије и приручници:

 

 • Коментар Закона о заштити права на суђење у разумном року (коауторски рад са судијом Снежаном Андрејевић), Слзжбени гласник, Београд 2019.
 • Смернице за обештећење жртава тешких кривичних дела (коауторски рад, група аутора), ОЕБС, Београд 2019.
 • Водич за израду првостепених судских одлука из грађанске материје с освртом на навођење пресуда Европског суда за људска права (коауторски рад са судијом Снежаном Андрејевић), Савет Европе, Београд 2016.
 • Квалитативна студија о утицају пресуда Европског суда за људска права на јуриспруденцију судова у Републици Србији (коауторски рад са проф. др Иваном Крстић и доц. др Бојаном Чучковић), Савет Европе, Београд 2016.
 • Практикум за припрему правосудног испита за грађанско право (коауторски рад са судијом Видом Петровић-Шкеро), Службени гласник Србије, 2015.
 • Практикум за припрему правосудног испита за грађанско и кривично право (коауторски рад са судијама Видом Петровић-Шкеро и Новицом Пековићем), књига 12, Службени гласник Србије, 2009.
 • Нематеријална штета (коауторски рад са судијом Снежаном Андрејевић и професором Здравком Петровићем), Intermex,
 • Медијабилност предмета – практикум за судије, IFC и Министарство правде Србије, 2007.
 • Приручник за обуку посредника (коауторски рад са групом судија), IFC и Центар за медијацију, 2007.
 • Збирка вежби за практичну примену Закона о парничном поступку (коауторски рад судија Врховног суда Србије и Вишег трговинског суда Србије), USAID и Правосудни центар, 2007.
 • Суд или медијација – нађи свој интерес: Водич за примену закона о медијацији, IFC,
 • Коментар закона о медијацији, Intermex, 2005.
 • Предговор Породичном закону Србије (обим: 50 страна), Intermex,

 

Чланци:

 

2019

Право на образожену судску одлуку као део права на правично суђење, Билтен Врховног касационог суда 3/2019;

2018

Мишљење детета као критеријујм за утврђивање најбољег интереса детета, Билтен Врховног касационог суда;

2017

Накнада штете због повреде права на суђење у разумном року, Билтен Врховног касационог суда;

2016

Медијација и арбитража (коауторски са доц. др Миленом Ђорђевић), Билтен Врховног касационог суда бр. 2;

2015

У сусрет примени Закона о заштити права на суђење у разумном року, Билтен Врховног касационог суда бр. 3;

2014

Заштита права на суђење у разумном року, Билтен Врховног касационог суда бр. 4;

2012

Делимично лишење родитељског права, Билтен Врховног касационог суда бр. 3;

2009

Допринос медијације остварењу ефикасног судства, Изазови европских интеграција бр. 3;

Применом правила о терету доказивања до разумног рока, објављено у Зборнику радова са саветовања трговинских судова у Вршцу;

Уговорна и делиткна одговорност за накнаду штете, објављено у Зборнику радова ”Уговорна одговорност и накнада штете”, Глосаријум;

2008

Закон о својини и другим стварним правима као предуслов успешног развоја тржишне привреде (коауторски рад са судијом Снежаном Андрејевић), Право и привреда бр. 5-8;

Примена правила о терету доказивања, објављено у Зборнику ”Измена ЗПП – накнада штете и осигурање”, Удружење за одштетно право, Златибор;

Породични закон кроз судску праксу, Билтен Врховног суда Србије;

Извршење одлука из области породичног права, Глосаријум;

2007

Заступање у брачном и породичном спору, објављено у Зборнику радова ”Заступање и пуномоћство”, Глосаријум;

Примена правила о терету доказивања, Билтен Врховног суда Србије;

Права и дужности пацијента, Правни информатор;

Промене ставова судске праксе о накнади нематеријалне штете и нове тенденције (коауторски рад са судијом Снежаном Андрејевић), објављено у Зборнику радова ”Актуелни проблеми законодавства у Републици Србији”, Будва;

2006

Право становања – habitatio у Породичном закону, објављено у Зборнику радова са саветовања правних факултета одржаног у Врњачкој Бањи;

Здравствена заштита у светлу нових прописа – неколико запажања, Правни информатор;

Тужба и одговор на тужбу, Билтен Врховног суда Србије;

Надлежност у породичним споровима, објављено у Зборнику радова ”Надлежност и разграничење надлежности судова”, Глосаријум;

У сусрет изменама Закона о облигационим односима – уговор о поклону, Правни информатор;

Грађанскоправна заштита од дискриминације, објављено у Зборнику радова ”Парнични и извршни поступак – накнада штете и осигурање”, Будва;

Заложно право на покретним стварима – ручна залога, Правни информатор;

2005

Мирно решавање радних спорова, објављено у Зборнику радова: ”Радни односи”, Глосаријум;

Уговор у раду,  објављено у Зборнику радова: ”Радни односи”, Глосаријум;

Спорови из породичних односа, објављено у Зборнику радова са саветовања из Врњачке Бање, Глосаријум;

Медијација у породичним споровима, Правни информатор;

Накнада штете због лекарске грешке у постпуку медијације, објављено у Зборнику радова са саветовања вештака медицинске струке одржаног у Врњачкој Бањи;

2004

Накнада штете због лекарске грешке и проблем доказивања узрочности, Билтен Врховног суда Србије;

Обавештење пацијента о ризицима медицинске интервенције и његов пристанак, Билтен Врховног суда Србије;

Медијација као алтернативни начин решавања спорова, Правни живот;

Суђење у разумном року, Правни информатор;

2003

Приказ Закона о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар, Билтен Врховног суда Србије;

2001

Уговор о доживотном издржавању  – два спорна питања, Билтен Врховног суда Србије;

1988

Раскид уговора о поклону, Правни живот.


Сентенце из пресуда Врховног суда Србије:

Судија Љубица Милутиновић је аутор више десетина сентенци из пресуда Врховног суда Србије објављених у Билтену Врховног суда Србије, Правном информатору и Intermex електронској бази судске праксе.

Научни скупови:

Судија Љубица Милутиновић је редовни учесник научних и стручних скупова у земљи и иностранству (Копаоник, Златибор, Врњачка Бања, Будва, Скопље и др.) у организацији Врховног суда Србије, Вишег трговинскос суда, Београдског центра за људска права, Правосудног центра, Удружења правника Србије, Удружења за одштетно право, Удружења за медицинско право, ГТЗ Канцеларије за правну реформу, Међународне финансијске корпорације – IFC и других стручних и научних институција.

На овим скуповима узима активно учешће било као аутор реферата било као учесник округлог стола на актуелне теме. Неки од горе наведених реферата изложени су управо на овим скуповима.

На скуповима са међународним учешћем судија Љубица Милутиновић је, између осталог, изложила и реферате на следеће теме:

 • Нацрт новог Закона о медијацији Републике Србије, реферат на међународној конференцији Уговори о праву грађења у савременој међународној пракси, у организацији Правног факултета Универзитета у Београду и Међународне финансијске корпорације (IFC), Београд 2011; 
 • Улога Врховног суда у примени Европске конвенције, реферат на Конференцији ”Право на правично суђење, суђење у разумном року – случајеви пред Европским судом за људска права који се односе на Србију”, у организацији Београдског центра за људска права и Савета Европе, Београд 2008;
 • Стварноправни законик – личне и стварноличне службености, етажна својина према Нацрту законика о својини и другим стварним правима, реферат на Регионалном скупу о Закону о својини у организацији ГТЗ Канцеларије за правну реформу и Министарства правде, Београд 2008; 
 • Осврт на моделе увођења бесплатне правне помоћи у Србији, реферат на Регионалном скупу у организацији UNDP-а и Министарства правде, Београд 2008; 
 • Искуства Србије у медијацији, реферат на Регионалном скупу у организацији Канадскe агенције за међународни развој (CIDA), Београд 2007; 
 • Заштита од дискриминације у судској пракси из угла Врховног суда Србије, реферат на међународној конференцији поводом примене Европске конвенције о људским правима, у организацији норвешке невладине организације Norwegian people’s aid, Београд 2006; 
 • Грађанскоправна заштита од дискриминације, реферат на међународном скупу у организацији Удружења за одштетно право, Будва 2006;
 • Ревизија у посебним поступцима, реферат на регионалном скупу о Закону о парничном поступку у организацији ОЕБС-а и Министарства правде, Београд 2006;
 • Начела медијације, реферат на регионалном скупу у организацији Европске комисије и ABA-CEELI-ja, Београд 2006; 
 • Медијација као алтернативни начин решавања спорова у Србији, реферат на међународном скупу у организацији Међународне финансијске корпорације (IFC) и Министарства правде Републике Македоније, Скопље 2006;
 • Унапређење институтционалног оквира који се односи на правосуђе, извештај на регионалном скупу у Бечу 2005.

Студијска путовања:

Као члан делегација Врховног суда Србије, Правосудног центра Србије или као учесник на пројектима на којима је била ангажована, судија Љубица Милутиновић је боравила у Лондону, Риму, Луксембургу, Триру, Јужноафричкој Републици, Стразбуру и Бечу. Током ових студијских посета судија Милутиновић је имала прилику да се ближе упозна са судским и вансудским начином решавања спорова у наведеним јурисдикцијама, програмима бесплатне правне помоћи и радом суда и институција Савета Европе и Европске уније.

                        

Чланство у професионалним организацијама:    

 • Члан председништва Удружења правника Србије;
 • Члан Друштва судија Србије;
 • Члан Копаоничке школе природног права.