Menu Close

 

Prof. dr Rodoljub Etinski

Rodoljub Etinski je redovni profesor Pravnog fakuteta Univerziteta u Novom Sadu u penziji. Predaje na Pravnom fakultetu Univerziteta Donja Gorica u Podgorici.

Doktorirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1981. godine. Boravio je na stručnom usavršavanju na Haškoj akademiji za međunarodno pravo i na Londonskom univerzitetu. U okviru Međunarodnog javnog prava bavio se naročito rečnim pravom, odgovornošću država, rešavanjem međunarodnih sporova, zaštitom životne sredine, ljudskim pravima, a sada se bavi tumačenjem međunarodnog prava. U okviru prava Evropske unije bavio se naročito izvorima, ljudskim pravima kao i antidiskriminiacionim pravom.

Predavao je na pravnim fakultetima u Beogradu, Banja Luci, Gracu, La Sapienci, na Ekonomsko-pravnom univerzitetu “Zhongnan“ u Vuhanu i na Univerzitetu u Henanu u NR Kini, Mariboru, Nišu, Pečuju, Temišvaru i Slobomir P Univerzitetu. Objavio preko 100 naučnih i stručnih radova u domaćim i stranim časopisima, nekoliko udžbenika i knjiga.Učestvovao je u više domaćih i međunarodnih istraživačkih projekata kao i na brojnim naučnim i stručnim konferencijama u Srbiji i inostranstvu.

Bio je glavni i odgovorni urednik Zbornika radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu u perodu 2003-2007. Bio je član Naučnog saveta rumunskog časopisa za ljudska prava Noua Revista de Drepturile Omului u periodu 2008. – 2011. i ponovo je član od 2019.

Obavljao je funkciju Glavnog pravnog savetnika u Saveznom ministarstvu inostranih poslova SR Jugoslavije (1994–2000) i funkciju glavnog pravnog savetnika u Ministarstvu spoljnih poslova R. Srbije (2014-2016) godine. Bio zastupnik SR Jugoslavije u sporovima pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu u vezi sa Konvencijom o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida BiH v. SRJ (1993–2000) i Hrvatska v. SRJ (1999–2000) i u sporovima o legalnosti upotrebe sile SRJ v. Belgija i drugi (1999–2000). Kao ekspert Ministarstva spoljnih poslova SR Jugoslavije učestvovao je na Mirovnoj konferenciji u Dejtonu 1995. godine kao i na Konferenciji u Rambouillet-u 1999. godine. Bio je otpravnik poslova SR Jugoslavije u Holandiji (2000–2002). U periodu 2014-2016. godine vršio je dužnost Visoki predstavnik R. Srbije u Stalnom mešovitom komitetu za pitanja sukcesije.