Menu Close

Prednacrt Građanskog zakonika

Republike Srbije

 

Akademik prof. dr Slobodan Perović bio je predsednik Komisije za izradu Građanskog zakonika Republike Srbije. Profesor Perović je isticao da je Kopaonička škola “rodno mesto Prednacrta Građanskog zakonika”, te da su prvi značajni koraci u pravcu predloga za izradu ovog Zakonika preduzeti u Kopaoničkoj školi prirodnog prava. Škola je, u okviru svoje naučne kompetencije, a posebno sa obrazloženom inicijativom njene Katedre za kodifikaciju građanskog prava, učinila ovaj predlog delotvornim.

U tom pogledu, Profesor Slobodan Perović rekao je: “U svojstvu osnivača i Predsednika Kopaoničke škole prirodnog prava, pripala mi je naučna čast da uputim zvanični predlog Vladi za obrazovanje Komisije za donošenje Građanskog zakonika Republike Srbije, sa osnovnim razlozima i potrebi za donošenje ovog zakonika. U istom predlogu imenovani su i mogući članovi Komisije koji su kompetentni da rade u ovoj Komisiji”. Pomenuti predlog u celini prihvaćen je od strane Vlade Republike Srbije, koja je 2006. godine donela odluku o formiranju Komisije za izradu Građanskog zakonika Republike Srbije.

Profesor Slobodan Perović ostavio je delo Prednacrt Građanskog Zakonika Republike Srbije koje je publikovano i dostavljeno na javnu raspravu. Ovo delo, nastalo pre odlaska profesora Perovića, ostaje zabeleženo, publikovano i dokumentovano i kao takvo dostupno je najširoj javnosti. Objavljivanjem ovog dela omogućeno je da se povuče jasna granica između Prednacrta Građanskog zakonika koji je izrađen za vreme profesora Slobodana Perovića i rešenja Prednacrta koja će doći posle profesora Slobodana Perovića.

U toku budućeg rada na Građanskom zakoniku, pravnička javnost će biti obaveštena o svim rešenjima u kojima se odstupilo od koncepcije i osnovnih opredeljenja Zakonika ustanovljenih za vreme profesora Slobodana Perovića kao predsednika Komisije za izradu Građanskog zakonika Republike Srbije.