Menu Close

Universitas Iuris Naturalis Copaonici

KONKURS za nagradu „Profesor Slobodan Perović“

Konkurs možete preuzeti ovde

PRODUŽENJE konkursa za nagradu "Profesor Slobodan Perović"

Obaveštenje o produženju roka možete preuzeti ovde.

KONKURS 2019: PRAVO I SNAGA UMNOSTI

Konkurs možete preuzeti ovde.

CALL FOR PAPER COMPETITION for the “Professor Slobodan Perović” Award

Download the Call for Paper Competition

2019 CONFERENCE - LAW AND THE POWER OF MIND

Download the Call for Papers

Heksagon

U svojstvu osnivača i predsednika Kopaoničke škole prirodnog prava, akademik prof. dr Slobodan Perović konstituisao je Heksagon prirodnih prava koji je okupio sve pravne i socijalne discipline oko šest stubova opšte civilizacije (život, sloboda, imovina, intelektualna tvorevina, pravda, pravna država). Ovih šest stubova Heksagona istovremeno predstavljaju katedre Kopaoničke škole prirodnog prava koje okupljaju čitav niz srodnih disciplina.

Besede

U knjizi „Besede sa Kopaonika“ Osnivač Kopaoničke škole prirodnog prava akademik prof. dr Slobodan Perović objavljivao je svoje uvodne usmene reči na plenarnim zasedanjima Škole, počev od 1990. pa svake godine, zaključno sa 2017. godinom. Svaka od objavljenih usmenih reči bila je zabeležena audio tehnikom i kasnije autorizovana. Besede sa Kopaonika profesora Slobodana Perovića u 21. izdanju iz 2018 godine sadrže objedinjene uvodne usmene reči profesora Perovića od 1990 do 2017. godine.

Portret

Kopaonička škola prirodnog prava svake godine u tradicionalnom decembarskom terminu (13-17 decembar) organizuje susrete pod stalnim pod stalnim naslovom PRAVDA I PRAVO i opštom temom koja se određuje za svaki godišnji susret. Škola okuplja hiljade domaćih i inostranih pravnika - sa univerziteta, akademija, naučnih institucija, sudova, advokature, upravnih organa i javnih službi, privrednih društava i poslovnih asocijacija, bankarskih i osiguravajućih društava i drugih institucija. Kopaonička škola prirodnog prava je od 2005. godine pod stalnim moralnim pokroviteljstvom Organizacije za obrazovanje, nauku i kulturu Ujedinjenih nacija - UNESCO.

Deklaracija Kopaoničke škole prirodnog prava

Posebno značajno delo u naučnom opusu profesora Perovića posvećenom Kopaoničkoj školi predstavlja Deklaracija Kopaoničke škole prirodnog prava, koja čini sintezu dotadašnjih profesorovih radova u ovoj oblasti, kao i putokaz daljeg rada Škole. Deklaracija predstavlja osnovne konstatacije u filozofskom i normativnom spisu racionalnog prirodnog prava, postojeće stanje i moguće smernice u razvoju i većem stepenu ostvarenja proklamovanih prava. Ceo tekst Deklaracije izgrađen je u naučnom i organizacionom sistemu Heksagona prirodnog prava. Deklaracija je štampana u jednoj knjizi na šest velikih svetskih jezika: engleskom, francuskom, nemačkom, španskom, ruskom i kineskom jeziku.

Završni dokument

Kopaonička škola, po završetku svakog godišnjeg susreta, publikuje Završni dokument koji, u smislu sinteze, izražava poruke i zaključke sa Kopaoničkih susreta. Završni dokumenti se objavljuju na srpskom, kao i na stranim jezicima.

UNESCO

Kopaonička škola prirodnog prava uživa posebno značajno međunarodno priznanje izraženo u stalnim moralnom pokroviteljstvu Organizacije za obrazovanje, nauku i kulturu Ujedinjenih nacija – UNESCO, pod kojim se Škola nalazi od 2005. godine, sa obrazloženjem da “projekti i publikacije Kopaoničke škole prava predstavljaju poseban interes za UNESCO i on će sigurno doprineti napretku ljudskih prava i ojačati međunarodno pravo. Njihova težnja se potpuno podudara sa tekućim procesom ljudskih prava u okviru sistema Ujedinjenih nacija"

Akademik prof. dr Slobodan Perović bio je redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Matični predmet mu je bio građansko pravo, posebno obligaciono pravo. Bio je dugogodišnji šef katedre za građansko pravo i dugogodišnji predsednik postdiplomskih studija. Bio je član: Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske,  Međunarodne akademije za komparativno pravo sa sedištem u Parizu, Makedonske akademije nauka i umetnosti, Ruske akademije nauka. Predsednik Suda Srbije i Crne Gore od osnivanja Suda do prestanka Državne zajednice Srbija i Crna Gora. Bio je predsednik Komisije za izradu Građanskog zakonika Republike Srbije, osnivač Kopaoničke škole prirodnog prava i predsednik Udruženja Kopaoničke škole prirodnog prava koja je od 2005. godine pod pokroviteljstvom UNESCO. Bio je predsednik Udruženja pravnika Jugoslavije, a kasnije predsednik Saveza Udruženja pravnika Srbije i Republike Srpske, predsednik Naučnog društva Srbije u četiri mandata, predsednik izbranog suda (arbitraže) Privredne komore Srbije u četiri mandata i dugogodišnji arbitar u međunarodnim trgovinskim arbitražama.

KATEDRE I SEKCIJE ŠKOLE

  • Prva katedra - Pravo na život
  • Druga katedra - Pravo na slobodu
  • Treća katedra - Pravo na imovinu
  • Četvrta katedra - Pravo na intelektualnu tvorevinu
  • Peta katedra - Pravo na pravdu
  • Šesta katedra - Pravo na pravnu državu