Menu Close

PLENARNA SEDNICA OTVARANJA 32. SUSRETA


Svečana sednica Otvaranja 32. Susreta održana je 13. decembra 2019 u sali Josif Pančić hotela Grand na Kopaoniku pred auditorijumom od preko 600 učesnika.

Sednica je bila posevećna Osnivaču Kopaoničke škole prirodnog prava akademiku prof. dr Slobodanu Peroviću.

PROGRAM PLENARNE SEDNICE

Otvaranje 32. Susreta Kopaoničke škole prirodnog prava – Slobodan Perović

Konstituisanje predsedništva plenarne sednice

Pozdravna reč: Prof. dr Nikola Mojović, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, predsedavajući plenarne sednice

I

PRAVO I SNAGA UMNOSTI

Izlaganja posvećena Osnivaču Kopaoničke škole prirodnog prava akademiku prof. dr Slobodanu Peroviću.

Osnivaču Kopaoničke škole prirodnog prava akademiku prof. dr Slobodanu Peroviću upućene su reči najviše naučne časti, poštovanja i priznanja od strane dostojanstvenika pravničkog sveta iz zemlje i inostranstva.

Tim povodom, Skupu su se, između ostalih, obratili: Akademik Rajko Kuzmanović, predsednik Akademije nauka i umjetnosti  Republike Srpske; Dragomir Milojević, Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Srbije; Akademik Zoran Rašović, Crnogorska Akademija nauka i umjetnosti; Prof. dr Gordana Ilić Popov, profesor Pravnog Fakulteta Univerziteta u Beogradu i prorektor Univerziteta u Beogradu; Prof.dr Xavier Blanc-Jouvan,  profesor emeritus na Univerzitetu Paris I, Panthéon – Sorbonne, Francuska; Akademik Vlado Kambovski, Makedonska Akademija nauka i umetnosti;     Prof. dr Gian-Antonio Benacchio, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Trentu, Italija; Akademik Vitomir Popović, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske; Dr Thomas Meyer, rukovodilac Programa GIZ, Nemačka; Prof. dr Gale Galev, profesor Pravnog Fakulteta „Sv. Kiril i Metodije“, Skoplje; Prof. dr Milan Škulić, profesor Pravnog Fakulteta Univerziteta u Beogradu i sudija Ustavnog suda Srbije; Ivica Stanković, vrhovni državni tužilac Crne Gore; Prof. dr Larry Di Matteo, Florida University, SAD; Prof. dr Goran Koevski. Dekan Pravnog fakulteta „Sv. Kiril i Metodije“, Skoplje.

Osnivaču Kopaoničke škole prirodnog prava akademiku prof. dr Slobodanu Peroviću, Ruska Akademija nauka dodelila je jedno od svojih najviših naučnih priznanja – srebrnu medalju „В.И.Вернадского“. U ime Ruske Akademije nauka, akademik Mitar Lutovac Medalju je uručio predsednici Kopaoničke škole prirodnog prava – prof. dr Jeleni S. Perović Vujačić.

Osnivaču Kopaoničke škole prirodnog prava akademiku prof. dr Slobodanu Peroviću, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske dodelila je Povelju za naročite zasluge i izuzetan doprinos afirmaciji Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske. U ime Akademije nauka Republike Srpske, predsednik Akademije, prof. dr Rajko Kuzmanović Povelju je uručio predsednici Kopaoničke škole prirodnog prava – prof. dr Jeleni S. Perović Vujačić.

II

UNIVERSITAS IURIS NATURALIS COPAONICI

TRIDESET DVE GODINE POSTOJANJA I RADA

Prof. dr Jelena S. Perović Vujačić Predsednik Kopaoničke škole prirodnog prava – Slobodan Perović

Na svečanoj plenarnoj sednici, predsednica Kopaoničke škole prirodnog prava – Slobodan Perović održala je izlaganje „UNIVERSITAS IURIS NATURALIS COPAONICI – TRIDESET DVE GODINE POSTOJANJA I RADA“.

NAGRADA „PROFESOR SLOBODAN PEROVIĆ“

Na svečanoj plenarnoj sednici upriličeno je javno proglašenje dobitnika i uručenje Nagrada “Profesor Slobodan Perović”.

RAD SUSRETA

Rad Susreta se odvijao u skladu sa usvojenim Heksagonom Kopaoničke škole prirodnog prava, kroz šest katedri:

  • I       Pravo na život
  • II      Pravo na slobodu
  • III    Pravo na imovinu
  • IV    Pravo na intelektualnu tvorevinu
  • V      Pravo na pravdu
  • VI    Pravo na pravnu državu.

U okviru katedri radile su sledeće sekcije:

          I katedra – Život; Zdravlje; Ekologija; Sport.

          II katedra – Krivično-pravna i procesna zaštita ličnosti; Sloboda ličnosti – opšta sloboda i porodično-pravna sloboda ličnosti; Upravno-pravna zaštita slobode.

          III katedra – Kodifikacije, svojina i druga stvarna prava, svojina i nasleđe, restitucija i privatizacija; Porezi i poreska politika; Ugovor i odgovornost za štetu; Privredna društva; Međunarodni privredni ugovori/Arbitraža; Banke i bankarski poslovi; Radni odnosi.

          IV katedra – Industrijska svojina, Autorsko pravo.

          V katedra – Sud u koneksitetu pravde – sudska praksa, procedura, izvršenje; Međunarodni odnosi i pravda – međunarodno pravo – elementi inostranosti; Pravo Evropske unije.

          VI katedra – Pravna država – teorijska i praktična iskustva.

Urednici, autori i drugi učesnici, izrazili su opštu ocenu prema kojoj je 32. Susret Škole tradicionalno u potpunosti ispunio očekivanja.

PUBLIKACIJE

Za 32. Susret dostavljeno je preko 200 naučnih i stručnih radova domaćih i inostranih autora, od kojih je objavljeno 172 rada, raspoređenih u 4 toma tematskih brojeva časopisa „Pravni život“.

U čast svog Osnivača, akademika prof. dr Slobodana Perovića, Kopaonička škola je 2019. godine raspisala konkurs za Nagradu “Profesor Slobodan Perović”za tri najbolja rada mladih učesnika Kopaoničke škole prirodnog prava na temu “Pravo i snaga umnosti – Posvećeno Osnivaču Kopaoničke škole prirodnog prava akademiku prof. dr Slobodanu Peroviću“. Kopaonička škola je posvetila posebno izdanje časopisa “Pravni život” radovima za Nagradu “Profesor Slobodan Perović” i u njemu publikovala radove dostavljene na osnovu konkursa za Nagradu.

Na 32. Susretu predstavljen je i novi naučni časopis Kopaoničke škole – Revija Kopaoničke škole prirodnog prava.

Kao poseban i samostalan časopis Kopaoničke škole, Revija izlazi dva puta godišnje i objavljuje naučne članke, komparativne studije, analize sudskih i arbitražnih odluka, komentare zakonskih rešenja, prikaze knjiga i druge naučne priloge istaknutih domaćih i inostranih autora. Eminentni autori iz Srbije i inostranstva dostavili su naučne priloge za prvi broj časopisa  i svoje radove izlagali u okviru sekcija Škole, prema odgovarajućoj tematskoj sadržini.

Izdavačka delatnost Kopaoničke škole u 2019. godini, sa  pet knjiga časopisa “Pravni život” i “Revijom Kopaoničke škole prirodnog prava” čini preko 3.500 stranica štampanog teksta.

Pravni život - časopis za pravnu teoriju i praksu
Revija Kopaoničke škole prirodnog prava

32. Susretu prisustvovao je, kao i ranijih godina, značajan broj učesnika – pravnika sa raznih univerziteta, akademija, naučnih institucija, sudova, advokature i drugih pravosudnih organizacija, upravnih organa i javnih službi, udruženja građana, nevladinih organizacija, privrednihpreduzeća i privrednih asocijacija, bankarskih i osiguravajućih organizacija,kao i drugih društvenih institucija.

U radu Škole, pored domaćih učesnika, učestvovali su istaknuti pravnici, teoretičari i praktičari iz inostranstva i to kao autori objavljenih referata ili kao neposredni učesnici u radu pojedinih sekcija.

Rad se odvijao na plenarnim sednicama i na specijalizovanim radnim zasedanjima u okviru katedri prema Programu koji je sačinjen shodno koncepciji Heksagona Kopaoničke škole prirodnog prava.

AFIRMACIJA IDEJA

OSNIVAČA KOPAONIČKE ŠKOLE

Na plenarnoj sednici otvaranja 32. Susreta i na završnoj plenarnoj sednici, upućene su reči naučne časti Osnivaču Kopaoničke škole, kao i vere u ukupnost misije koju Škola ostvaruje u savremenom pravničkom svetu od strane brojnih učesnika –domaćih i inostranih autoriteta prava i pravne nauke.

Kopaonička škola prirodnog prava i ovogodišnjim radom je nastavila afirmaciju ideje prirodnog prava, tj. univerzalnih ljudskih prava kojima je temelj stoletna filozofija Prava i Pravde, danas izražena u savremenim kodifikacijama ljudskih prava u okviru dokumenata OUN i drugih miroljubivih međunarodnih organizacija.

ZAVRŠNA PLENARNA SEDNICA

Nastavljajući tradiciju Kopaoničke škole prirodnog prava da se na sintetizovan način najširoj javnosti prezentiraju rezultati rada katedri i njihovih sekcija, na Završnoj plenarnoj sednici urednici sekcija su saopštili osnovne konstatacije, predloge i sugestije u formi poruka, koje su prihvaćene i koje se, kao sastavni deo Završnog dokumenta, radi obaveštavanja najšire javnosti, objavljuju u celini.