Menu Close

Mr Gordana Petković

Direktor Agencije za ekološki konsalting ECOLIBRA, Beograd Gordana Petković
Bulevar Zorana Djindjica 115/10
11070 Novi Beograd
Mob.i +381 62 8866091
E-mail: gordana.petkovic@ecolibra. rs
            gpetkovic1956@gmail.com

Mr Gordana Petković, direktor je Agencije za ekološki konsalting ECOLIBRA, Beograd od 2018. godine. U fokusu delatnosti je ekološki konsalting o svim pravnim, institucionalnim, ekonomskim i drugim pitanjima zaštite životne sredine u Republici Srbiji i drugim zemljama zapadnog Balkana. Aktivno je uključena u istraživanje pravnih i ekonomskih aspekata zaštite životne sredine, kako na međunarodnom, tako i na nacionalnom nivou. Saradjuje sa advokatskom kancelarijom Parivodić advokati i Foreign Investors Services d.o.o., kao viši savetnik savetuje velike kompanije i investitore u oblasti zaštite životne sredine.

Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1980. godine. Radni vek je provela u državnoj upravi od 1980. godine. Pravosudni ispit je položila 1987. godine i magistrirala u oblasti životne sredine 2011. godine. Posvetila je tri decenije razvoju međunarodnog zakonodavstva u oblasti zaštite životne sredine, a naročito izradi, uvođenju i primeni EU prava životne sredine u Republici Srbiji, što za rezultat ima više od 30 usvojenih zakona i brojnih podzakonskih propisa u periodu 2004-2018. godina.

U okviru mеđunarodne saradnje u oblasti životne sredine učestvovala je u grupаmа zа izrаdu multilаterаlnih/bilаterаlnih sporаzumа nа međunаrodnom nivou, а posebno u rаdnim telimа zа prаvnа pitаnjа konvencijа, kаo i na međunarodnim konferencijаmа. Fokalna tačka za Bazelsku konvenciju od 1999-2018, ko-predsedavajući Bazelske konvencije (2004-2006, 2015-2017), ko-predsedavajući Compliance Committee Bazelske konvencije (2002-2004, 2006-2010), ko-predsedavajući Stokholmske konvencije (2013-2015), član Biroa i fokalna tačka za Arhusku konvenciju (2011-2017), član Biroa UNECE Komiteta za politiku životne sredine – CEP (2014-2018), predstavnik CEP na Izvršnom komitetu UNECE (4. juli 2018), član Pravne grupe Savske komisije i dr. Član je srpskog pregovaračkog tima za pristupanje Svetskoj trgovinskoj organizaciji (2005-2007), koordinator za saradnju sa CEFTOM i EFTOM, koordinator za izradu UNECE “Еnvironmental Performance Review“- Pregled stanja životne sredine u RS (2001, 2007, 2014), moderator i izveštač za UNEP i UNECE konvencije u oblasti životne sredine na međunarodnim skupovima.

Na nacionalnom planu rukovodila je poslovima u oblasti zaštite životne sredine kao: načelnik Odeljenja za međunarodnu saradnju i EU integracije u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine (2014-2017) i Ministarstvu zaštite životne sredine (2017-2018); pomoćnik direktora Uprave za zaštitu životne sredine u Ministarstvu nauke i zaštite životne sredine (2004-2007) za zakonodavno-pravne poslove (međunarodno i nacionalno- pravne) i poslove zaštite prirode.

Učestvovala je na preko 100 međunarodnih konferencija i sastanaka u oblasti životne sredine i birana za člana Međunarodnog Saveta za pravo životne sredine – ICEL (1998); IUCN Komisije za pravo životne sredine – CEL (1999). Na nacionalnom nivou član je Udruženja pravnika Srbije (od 1995); Udruženja za vodno pravo (od 2003); urednik Sekcije « Ekologija» Kopaoničke škole prirodnog prava (od 1997).

Publikovala je nekoliko knjiga kao urednik i ko-autor, kao i značajan broj studija i radova (više od 100).

Odabrane objavljene monografije:
“Priručnik za upravljanje otpadom” (Gordana Petković-urednik i autor), Forum media, Beograd, ISSN 2217-5466, CIP 678.71 (497.11) (035), COBISS.SR.ID 183048204, Beograd, april 2011, str.160.

“Emergency Situations and Risk Management in Multilateral Environmental Agreements: A Comparative Analyses in the South Eastern Europe”, Published in: “Environmental Security in South-Eastern Europe”, Proceedings of the NATO advanced research workshop on International regulation Implementation for Environmetal Security in South Eastern Europe, Venice, Italy (edited by Massimilliano Montini, Slavko Bogdanovic), NATO Science for Piece and Security, Series C: Environmental Security, Springer, ISBN 978-94-007-0245-5 (PB), ISBN 978-94-007-0227-1 (HB), ISBN 978-94-007-0228-8 (e-book), The Netherlands, 2010, pp.151-165.

„Legal Assistance for the Elaboration and Adaptation of National Legislation for the Effective Implementation of the Basel Convention, Serbia and Montenegro, Final Report”, Published in: „Legal Assistance for the Elaboration and Adaptation of National Legislation for the Effective Implementation of the Basel Convention in Bulgaria, The Former Yugoslav Republic of Macedonia and the Republic of Serbia and Montenegro”, Regional project, United Nations Environmental Programme, SBC,ISBN 92-1-158680-1, E.05.III.D.22, 2005, pp. 106-271.

“Pravo i životna sredina”, Prof. dr Dragoljub Kavran, Gordana Petković (urednici), Br. 1; Jugoslovensko udruženje za javnu upravu – Savezno ministarstvo za razvoj, nauku i životnu sredinu, CIP 504.06 (082) 349.6 (082) 504.03.000.34 (082) ISBN 86-80763-46-2, Beograd, 1997, str.400.