Menu Close

II KATEDRA PRAVO NA SLOBODU

SEKCIJA KRIVIČNO-PRAVNA I PROCESNA ZAŠTITA LIČNOSTI

Urednik

Prof. dr Milan Škulić, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, sudija Ustavnog suda

Autori i referati

Biometrijska identifikacija sa stanovišta krivičnog procesnog prava i kriminalistike – prof. dr Milan Škulić, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i sudija Ustavnog suda

 (Ne)adekvatnosti pojedinih inkriminacija da zaštite pojedinca u digitalnom okruženju – dr Vanja Bajović, vanredni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Legal normation of femicide in the Republika Srpska – akademik prof. dr Miodrag N. Simović, redovni član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine; dr Mile Šikman, vanredni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Оsnovne nedoumice u primeni odlaganja krivičnog gonjenja – analiza pravosudne prakse i de lege ferenda predlozi – dr Svetlana Nenadić, javni tužilac Javnog tužilaštva za ratne zločine; dr Ivana Miljuš, docent Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Prioriteti Evropske unije i Republike Srbije u suprotstavljanju kriminalu – prof. dr Zoran Đurđević, redovni profesor Kriminalističko-policijskog univerziteta, Beograd; prof. dr Nenad Radović, redovni profesor Kriminalističko- -policijskog univerziteta, Beograd

Praćenje prevoza i isporuke predmeta krivičnog djela – prof. dr Velimir Rakočević, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore; dr Aleksandra Rakočević, sudija Osnovnog suda u Podgorici, Crna Gora

Aparthejd u međunarodnom krivičnom pravu – Aleksa Škundrić, saradnik u nastavi Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Mera bezbednosti proterivanje stranca iz zemlje i odnos ove mere bezbednosti sa pravom na poštovanje privatnog i porodičnog života – Đorđe Marjanović, master pravnik, saradnik u nastavi Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu

Pravo na slobodu

SEKCIJA UPRAVNO-PRAVNA ZAŠTITA SLOBODE

Urednici

Prof. dr Dobrosav Milovanović, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu
Prof. dr Zoran Lončar, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu
Prof. dr Zorica Vukašinović Radojičić, redovni profesor Kriminalističko-policijskog univerziteta u Beogradu

Autori i referati

Upotreba veštačke inteligencije u javnom interesu – mogućnosti, izazovi i odgovornost – prof. dr Dobrosav Milovanović, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Pravosudni ispit kao posebna vrsta stručnog ispita u upravi – prof. dr Zoran Lončar, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu

Međunarodni principi i standardi Evropske unije: ka profesionalnoj javnoj upravi Srbije – dr Zorica Vukašinović Radojičić, redovni profesor Kriminalističko-policijskog univerziteta, Beograd; dr Aleksandra Rabrenović, viši naučni saradnik Instituta za uporedno pravo u Beogradu

Pravni okvir načela samo jednom u zemljama Zapadnog Balkana – prof. dr Boris Ljubanović, redovni profesor u trajnom zvanju Pravnog fakulteta Univerziteta J. J. Strossmayera u Osijeku; mag. iur Alen Lalić, doktorand Pravnog fakulteta Univerziteta J. J. Strossmayera u Osijeku, predavač na Veleučilištu u Šibeniku

Izazovi upravnog sudstva u Crnoj Gori – Miodrag Pešić, magistar pravnih nauka, doktorand na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, predsednik Upravnog suda Crne Gore

Mogućnosti i izazovi primene veštačke inteligencije u javnoj upravi – međunarodni principi i praksa – Nataša Marković, specijalista kriminalista, Republički sekretarijat za javne politike Republike Srbije

Sistem besplatne pravne pomoći kao podrška razvoju efikasne i korisnički orijentisane uprave u digitalnom okruženju – dr Milica Torbica, viši savetnik u Republičkom geodetskom zavodu

Odložno dejstvo tužbe prema Zakonu o upravnim sporovima – dr Vesna Bilbija, viši savetnik u Upravnom sudu Republike Srbije

36 susret
36. Susret
36. Susret