Menu Close

III KATEDRA PRAVO NA IMOVINU

Sekcija OPŠTA PITANJA/KODIFIKACIJE; SVOJINA I DRUGA STVARNA PRAVA; SVOJINA I NASLEĐE; UGOVOR I ODGOVORNOST ZA ŠTETU

Urednici

Akademik prof. dr Zoran Rašović, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Podgorici
Prof. dr Dragor Hiber, Univerzitet u Beogradu
Prof. dr Nikola Mojović, Univerzitet u Banjoj Luci
Dr Christa Jessel-Holst, Max Planck Institute for Comparative and International Private Law, Hamburg
Prof. dr Nina Planojević, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu

Autori i referati

Ignorantia iuris nocet – Angel Ristov, redovni profesor Pravnog fakulteta „Justinijan Prvi“ Univerziteta „Sv. Ćirilo i Metodije“ u Skoplju

Stara pravna pravila građanskog prava u Bosni i Hercegovini – prof. dr Branko Morait, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjaluci i sudija Suda BiH u penziji; Ana Morait Praštalo, master pravnik

The use of national law to achieve development goals – The German Supply Chain Due Diligence Act – dr Thomas Meyer, direktor programa „Jačanje civilnog društva u Istočnom partnerstvu“, GIZ, Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Nemačke

Prilog reafirmaciji ruralne komasacije – prof. dr Nina Planojević, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu.

Pravo građenja kao novi institut stvarnog prava u BiH – dr Larisa Velić, vanredni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici

O pojedinačnom zemljišnoknjižnom ispravnom postupku – dr Blanka Kačer, vanredni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Splitu; mr. sc. Dean Rahan, advokat, Advokatska kancelarija Dean Rahan, Supetar

Posebni modaliteti ius retentionis u srpskom i uporednom pravu – dr Aleksandra Pavićević, docent Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu

Osvrt na ugovor o nasleđivanju u savremenim pravima – dr Tamara Đurđić-Milošević, docent Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu

Raskid ugovora o doživotnom izdržavanju zbog promenjenih okolnosti – Emilija Kostić, master pravnik, istraživač-pripravnik na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu

Private law and technological policy: the example of smart contracts – Mateja Durovic, redovni profesor, King’s College London

Sekcija BANKE I BANKARSKI POSLOVI

Urednici:

Prof. dr Stojan Dabić, Međunarodni centar za razvoj finanijskog tržišta, Beograd
Prof. dr Mirjana Radović, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Autori i referati

Posebno pravno uređenje prodaje nenaplativih kredita u Evropskoj uniji i Srbiji – prof. dr Mirjana Radović, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Inverzna kriva prinosa na tržištu državnih obveznica kao indikator recesije – prof. dr Đorđe Đukić, redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu

Privremena mera kod utvrđivanja ništavosti ugovora o kreditu – mr Predrag Knežević, advokat iz Beograda; Nataša Stoiljković Pucar, advokat iz Beograda

Sekcija RADNI ODNOSI

Urednici

Predrag Trifunović, doskorašnji sudija Vrhovnog kasacionog suda Srbije
Prof. dr Ljubinka Kovačević, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Autori i referati

Evropski standardi o sezonskim radnicima migrantima – normativna sadržina i domašaj Direktive 2014/36/EU – prof. dr Ljubinka Kovačević, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Pravo na privatnost u radnom odnosu i Evropska konvencija o ljudskim pravima – dr Aleksandar Ristovski, vanredni profesor Pravnog fakulteta „Justinijan Prvi“ Univerziteta „Sv. Ćirilo i Metodije“ u Skoplju; prof. dr Todor Kalamatiev, redovni profesor Pravnog fakulteta „Justinijan Prvi“ Univerziteta „Sv. Ćirilo i Metodije“ u Skoplju

Crafting Macedonia’s social entrepreneurship legal framework: choosing the best legal form for social enterprise based on the experiences of China, Europe, and the USA – prof. dr Darko Spasevski, redovni profesor Pravnog fakulteta „Justinijan Prvi“ Univerziteta „Sv. Ćirilo i Metodije” u Skoplju; prof. dr Bingwan Xiong, vanredni profesor Kineskog univerziteta Renmin u Pekingu

Pravo na digitalnu (ne)dostupnost u oblasti rada – novo pravo svojstveno radu u digitalnom dobu – dr Sanja Stojković Zlatanović, viši naučni saradnik Instituta društvenih nauka u Beogradu

Usklađenost novog Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu sa konvencijama Međunarodne organizacije rada br. 155 i 187 – dr Filip Bojić, docent Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Žalbeni mehanizmi za zaštitu prava zaposlenih u Republici Srbiji – dr Ivica Lazović, direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova

Promena radnopravnog koncepta očinstva: zaštita zaposlenih očeva u evropskom radnom pravu – Kristina Balnožan, master prava, sudijski saradnik Apelacionog suda u Beogradu

Važnost borbe protiv ukrštene diskriminacije u svetu rada – kontekst Evropske unije – Mina Kuzminac, master prava, saradnik u nastavi na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu