Menu Close

PREDSEDNIK KOPAONIČKE ŠKOLE PRIRODNOG PRAVA – SLOBODAN PEROVIĆ

 

 

Prof. dr Jelena S. Perović Vujačić

Dr Jelena S. Perović Vujačić, redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Predaje Međunarodno privredno pravo na osnovnim studijama, Međunarodne poslovne ugovore, Pravo Evropske unije i Međunarodno poslovno pravo na master studijama. Zaposlena na Ekonomskom fakultetu od 1995, za redovnog profesora izabrana 2013. godine. Diplomirala kao najbolji student generacije sa prosečnom ocenom 10 (1991), magistrirala (1997) i doktorirala summa cum laude (2002) na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.  Pravosudni ispit položila 1993. godine i bila advokat do 1995. godine. Glavne oblasti istraživanja: međunarodno privredno pravo, ugovorno pravo, arbitražno pravo, komparativno pravo. Član je Međunarodne akademije za komparativno pravo u Parizu, ekspert Komisije UN za međunarodno trgovinsko pravo UNCITRAL i nacionalni korespondent za CLOUT UNCITRAL, član Evropskog pravnog instituta (ELI) u Beču, nacionalni ekspert za ugovore o distribuciji i trgovinskom zastupanju Međunarodnog instituta za distribuciju i trgovinsko zastupanje (IDI) u Torinu. Predsednik Komisije za Pravo međunarodne prodaje Međunarodne unije advokata u Parizu – UIA (2009-2014), član Komisije Međunarodne trgovinske komore u Parizu (ICC) za Trgovinsko pravo i praksu, član Asocijacije pravnika Henri Capitant des amis de la culture juridique française u Parizu. Bila je stipendista  Max Planck Instituta za komparativno i međunarodno privatno pravo u Hamburgu tokom više godina. Glavni je i odgovorni urednik naučnog časopisa za pravnu teoriju i praksu Revija Kopaoničke škole prirodnog prava, glavni i odgovorni urednik godišnjih Zbornika radova Kopaoničke škole prirodnog prava, stalni naučni saradnik u Revue de droit international et de droit comparé, Bruylant, Brussels, urednik u tematskom broju naučnog časopisa Pravni životPravo i snaga umnosti“, Beograd, 2019, urednik u časopisu Ekonomika preduzeća u Beogradu. Dugogodišnji arbitar u međunarodnim trgovinskim arbitražama i član Upravnog odbora Udruženja za arbitražno pravo.

Predsednik je Kopaoničke škole prirodnog prava – Slobodan Perović od 4. aprila 2019. godine.

Autor je velikog broja naučnih radova iz oblasti ugovornog prava, međunarodnog privrednog prava i arbitraže.

Spisak radova prof. Jelene Perović možete preuzeti ovde 

Objavila je knjige:

Ugovor o međunarodnoj prodaji robe, Beograd, 2021

Međunarodno privredno pravo, Beograd, 2018 (12 izdanja)

Standardne klauzule u međunarodnim privrednim ugovorima, Beograd, 2012

Bitna povreda ugovora – Međunarodna prodaja robe, Beograd, 2004

Komentar Zakona o finansijskom lizingu, Beograd, 2003

La convention d’arbitrage en droit commercial international, Beograd, 2000

Ugovor o međunarodnoj trgovinskoj arbitraži, Beograd, 1998