Menu Close

Prof. dr Đorđe Đorđević

redovni profesor Kriminalističko-policijskog Univerziteta
E-mail: djordje.djordjevic@kpu.edu.rs

 

Rođen je u Beogradu 7.5.1958. godine. Na Pravnom fakultetu u Beogradu diplomirao je sa prosečnom ocenom 9,46. Stepen magistra pravnih nauka stekao je na Pravnom fakultetu u Nišu 1989. godine odbranivši magistarski rad pod nazivom “Krivično delo pljačke”. Doktorsku disertaciju pod nazivom “Krivičnopravna zaštita kulturnih dobara” odbranio je na Pravnom fakultetu u Kragujevcu 2000. godine.

Od 1982. do 2000. godine bio je zaposlen u Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu kao asistent i istraživač-saradnik. Na Policijskoj akademiji u Beogradu izabran je 2000. godine za nastavnika u zvanju docenta, 2005. godine za vanrednog profesora, a na Kriminalističko-policijskoj akademiji 2009. za redovnog profesora u okviru uže naučne oblasti Kazneno pravo.

U školskoj 2018/2019. godini na Kriminailističko-policijskom univerzitetu predaje predmete krivično pravo-opšti deo i krivično pravo-posebni deo na akademskim, međunarodno krivično pravo i politika suzbijanja kriminaliteta na master i krivično pravo na doktorskim studijama.

Šef je katedre pravnih nauka Kriminalističko-policijskog univerziteta. Obavljao je funkciju prodekana za naučnoistraživački rad Policijske odnosno Kriminalističko-policijske akademije i vršioca dužnosti predsedavajućeg Senata Kriminalističko-policijskog univerziteta.

Učestvovao je na preko sedamdeset naučnih i stručnih savetovanja i bio angažovan u realizaciji većeg broja naučnih projekata. Član je redakcija časopisa “Revija za kriminalogiju i krivično pravo”, “Strani pravni život” i “Crimen” i član naučnog saveta časopisa “Nauka, bezbednost, policija”, Urednik je prve sekcije Kopaoničke škole prirodnog prava. Bio je član radne grupe Saveznog Ministarstva pravde za izradu Zakona o prekršajima kojima se povređuju savezni propisi.

Član je Upavnog odbora Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu, Etičkog odbora Kliničkog centra Srbije i Nadzornog odbora Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu.

Objavio je veći broj naučnih radova (preko stopedeset) od čega dvadesetdve knjige, (udžbenika, priručnika, monografija i istraživačkih studija). Od 1995. redovni je učesnik Kopaoničke škole prirodnog prava u okviru koje je do sada objavio 23 referata.