Menu Close

Đorđe Vukotić

Đorđe Vukotić je advokat sa 30 godina iskustva u zastupanju i savetovanju domaćih i stranih pravnih lica, kao i javnog sektora o složenim pravnim pitanjima u oblasti investicija u građevinskom i energetskom sektoru, kao i u oblasti korporativnog prava, upravnog prava i obligacionih odnosa. Preko 15 godina je konsultant na projektima Svetske banke, USAID-a i EU projektima u oblasti institucionalnih i pravnih reformi, pojednostavljenja administrativnih procedura, uvođenja elektronske uprave i jednošalterskih sistema, kao i na projektima izrade i implementacije dokumenata javnih politika, analize efekata propisa i javnih politika.

Učestvovao je u uspostavljanju Agencije za privredne registre i Sekretarijata za javne politike, kao i u sprovođenju regulatorne giljotine (SRP), reformi građevinskih procedura, reformi katastra, kao i u reformama u oblasti energetike, zdravstva, inspekcija, licenciranja, itd. Ima preko 15 godina iskustva u izradi zakona i podzakonskih akata u navedenim oblastima, kao član užih radnih grupa i projektno angažovan konsultant (Zakon o Agenciji za privredne registre, Zakon o privrednim društvima, Zakon o planiranju i izgradnji, Zakon o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, Zakon o planskom sistemu, itd.). Kao konsultant NALED-a godinama je koautor Kvartalnih izveštaja o statusu regulatornih reformi i Sive knjige preporuka za unapređenje regulative. Dizajnirao je i implementirao brojne obuke u oblasti kompanijskog prava, građevinskih dozvola, katastra, upravnog prava, elektronske uprave, analize efekata regulative i javnih politika i planskog sistema.