Menu Close

BIOGRAFIJA DR NINE PLANOJEVIĆ

 

Dr Nina PlanojevićDr Nina Planojević rođena je 1963. u Kragujevcu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu 1987. sa prosečnom ocenom 9,61 i kao dobitnik nekoliko nagrada, priznanja i univerzitetske stipendije za odlične studente. Magistrirala je 1994, a doktorirala 2002. na istom fakultetu, na Građansko-pravnoj užoj naučnoj oblasti i naučnoj disciplini Stvarno pravo.

Od 1987. radila je u Okružnom sudu u Kragujevcu kao sudijski pripravnik. 1989. zaposlila se kao asistent pripravnik na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, gde i sada radi kao redovni profesor na Građansko-pravnoj užoj naučnoj oblasti. Izvodi nastavu na predmetima: Uvod u građansko pravo i Stvarno pravo na osnovnim studijama; Inostrani stvarno-pravni instituti na master studijama; i Stvarno pravo – odabrane teme na doktorskim studijama, sa visokim ocenama u studentskim anketama. Bila je ispitivač i na predmetu Građansko procesno pravo. Izvodila je nastavu iz građanskog prava i na Pravnom fakultetu Univerziteta Srpsko Sarajevo (BiH).

Bila je Rukovodilac doktorskih akademskih studija, šef Katedre za građansko pravo, kao i član ili predsednik drugih tela i organa matičnog Fakulteta, kao npr: Saveta (više mandata), komisija za izradu Kodeksa o akademskom integritetu, Plana integriteta Fakulteta, Statuta, dokumentacije za akreditaciju i drugih pravnih akata, Disciplinske komisije itd. Bila je član više tela i organa Univerziteta u Kragujevcu: Saveta, Nastavno-naučnog veća Centra za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije i istraživanja, Suda časti, Disciplinske komisije drugog stepena itd. Bila je član brojnih komisija za izbor nastavnika i saradnika i za ocenu i odbranu završnih i drugih radova na svim nivoima studija matičnog i drugih pravnih fakulteta. Obavljala je mentorske poslove na raznim nivoima studija.

Od 2017. glavni je i odgovorni urednik časopisa „Glasnik prava“ matičnog Fakulteta (kategorija M52), kao i član redakcija drugih domaćih časopisa. Bila je recenzent jednog inostranog studijskog programa, kao i brojnih monografija, udžbenika i članaka u časopisima i zbornicima radova, u zemlji i inostranstvu. Pružala je više puta konsultantske usluge oko priznanja stranih visokoškolskih isprava, izrade zakona itd. Član je više profesionalnih udruženja.

Bila je učesnik brojnih domaćih, inostranih i međunarodnih naučnih i stručnih skupova (Rusija, Kina, Poljska, Bugarska, BiH, Severna Makedonija, Hrvatska, Crna Gora…). Učesnik je više domaćih naučno-istraživačkih projekata (uključujući i one, koje finansira MPNTR). Dobitnik je nagrade nadležnog Ministarstva za izuzetne rezultate u realizaciji projekta iz programa osnovnih istraživanja u kategoriji A3 za period 2002.-2003.; priznanja Kopaoničke škole prirodnog prava „Litteras honoris“ i priznanja Udruženja pravnika Republike Srpske.

            Autor je, koautor ili sekundarni autor oko 150 naučnih i stručnih članaka i drugih radova na srpskom, engleskom i ruskom jeziku, svih kategorija, od kojih je veći broj objavljen u vodećim domaćim časopisima (M51, M24); a neki i u međunarodnim časopisima (M23) sa prestižnih lista (SSCI, SCI, SCOPUS, MEDLINE). Njeno ime se nalazi na listi „Naši u WoS“. Autor je 5 knjiga iz oblasti stvarnog i medicinskog prava. Područje njenog naučno-istraživačkog rada je Građanskopravna uža naučna oblast; a oblasti posebnog interesovanja i kvalifikovanosti za rad su: stvarno pravo, opšti i uvodni deo građanskog prava i medicinsko pravo.