Menu Close

Dr Jelena Vukadinović Marković

Naučni saradnik u Institutu za uporedni pravoJelena Vukadinović
Adresa:
Institut za uporedni pravo
Terazije 41
11000 Beograd, Srbija
E-mail: jelena_vuk83@yahoo.com
            j.vukadinovic@iup.rs

Jelena Vukadinović Marković rođena je u Kragujevcu 1983.godine.

Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu završila je 2008. godine sa prosečnom ocenom 9,90. Oktobra 2008. godine je upisala master studije na Europa-Institute Saarbrücken, University of Saarland (Nemačka) na kome je 2009. godine, stekla zvanje “Master privrednog prava EU”. Godine 2009. je upisala magistarske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banja Luci, na smeru Međunarodno pravo. Magistarsku tezu pod nazivom “Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju kao vrsta mešovitog sporazuma u pravu EU”, odbranila je sa odlikom 30. juna 2011. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom “Uloga arbitrabilnosti u procesu rešavanja sporova pred međunarodnom trgovinskom arbitražom”, je odbranila 4. jula 2016. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa odlikom.

Od školske 2010/2011 do 2016/1017 godine radila je kao demonstrator na predmetu Međunarodno privredno pravo na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Na istom Fakultetu je od školske 2018/ 2019. angažovana kao predavač na master studijama, na predmetu Pravo Evropske unije.

Februara 2011. godine zasnovala je radni odnos u Institutu za Uporedno pravo. Za naučnog saradnika izabrana je 2017. godine.

Učestovovala je u radu većeg broja konferencija i objavila veliki broj radova iz oblasti arbitražnog prava, međunarodnog privrednog prava i prava Evropske unije. Održala je brojna izlaganja na stručnim skupovima i konferencijama nacionalnog, regionalnog i međunarodnog karaktera.

Koautor je udžbenika “Uvod u institucije i pravo Evropske unije”.

Urednik je časopisa “Revija za evropsko pravo”. Nalazi se na listi arbitara Stalne arbitraže pri Privrednoj komori Republike Srbije kao i na listi međunarodnih arbitara Spoljnotrgovinske arbitraže pri Privrednoj komori Republike Srpske. Članica je Udruženja pravnika Republike Srbije i Republike Srpske.

Kao student master studija bila je stipendista Fonda za mlade talente Republike Srbije, dok je za vreme osnovnih studija bila dobitnik stupendija Zadužbine Studenica, Euro banke, grada Kragujevca, vlade Republike Nemačke i Univerziteta u Kragujevcu.

Govori engleski i služi se nemačkim jezikom.