Menu Close

Dr Olga Jović-Prlainović
redovni profesor
olga.jovic@pr.ac.rs

 

               Dr Olga S. Jović-Prlainović (1976) redovni je profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici. Na osnovnim akademskim studijama prava predaje Porodično pravo, Bračno i porodično imovinsko pravo, predmet Porodična medijacija, na master akademskim studijama Prava deteta, Biomedicina: medicinsko-pravni i porodično-pravni aspekti, Pravna klinika za imovinsko pravo, a na doktorskim studijama prava predmet Porodično pravo i Uporedno porodično pravo. Diplomirala je 1998. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Prištini gde je i počela profesionalnu karijeru kao asisitent pripravnik. Magistrirala je sa odlikom 2004. godine na Pravnom fakultetu u Beogradu na temu „Surogat materinstvo“. Akademski stepen doktora pravnih nauka stekla je 2008. godine odbranivši sa odlikom doktorsku disertaciju pod naslovom „Evropski koncept prava deteta-roditeljska prava i dužnosti“, na Pravnom fakultetu u Novom Sadu. Završila je postdiplomski program „Medijacija i porodična medijacija“ na Pravnom fakultetu u Beogradu 2004. godine. Stekla je diplomu Ethics Teacher’ Training Course of UNESCO u Srpskoj akademiji nauke i umetnosti, Beograd 2011. godine, iz oblasti Bioetike.

Izabrana je u zvanje redovni profesor za užu građanskopravnu naučnu oblast na Pravnom fakultetu Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici 2018. godine. Predmet posebnog interesovanja: Porodično pravo, Prava deteta, Biomedicina.

Bila je prodekan za međunarodnu sardnju i naučnoistraživački rad i šef katedre za građansko pravne nauke na Pravnom fakultetu Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici. Član je Stručnog veća za pravno-ekonomske nauke Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici.

Član je Udruženja za medicinsko i zdravstveno pravo Republike Srbije – SUPRAM, Međunarodnog udruženja za porodično pravo (International Society of Family Law), Udruženja pravnika Republike Srbije.

Učestvovala je kao spoljni saradnik na naučnom projektu Ministarstva nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije „Pacijentova prava u sistemu zdravstva: Srbija i evropske perspektive“ i projektu Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj „Ljudska prava i vrednosti u biomedicini – Demokratizacija odlučivanja u zdravstvu i implementacija“, čiji je nosilac Institut društvenih nauka u Beogradu. 

Prof. Dr Olga Jović-Prlainovič je potpredsednik Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje.  

Objavila je tri monografije i preko stotinu naučnih i stučnih radova u vodećim naučnim časopisima i zbornicima radova sa recenzijama.

Govori engleski i francuski jezik.