Menu Close

Prof. dr NIKOLA MOJOVIĆ,

redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Bajoj Luci
E-mail: nikmojovi@teol.net

ADRESA
Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 77
78 000 Banja Luka
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina

Nikola Mojović

Nikola Mojović (Vrbica – Foča, FNRJ, 1951) kao redovan student studirao je na Pravnom fakultetu u Sarajevu i diplomirao sa odličnim uspjehom 1974. godine. Postdiplomske studije iz oblasti rimsko pravo i istorija države i prava završio je na Pravnom fakultetu u Beogradu i na istom smjeru ovog fakulteta doktorirao 1985. godine (mentor prof. dr Dragomir Stojčević). Univerzitetsku karijeru počeo je kao asistent na Rimskom pravu na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu – Odjeljenje u Banjoj Luci. Od osnivanja Univerziteta u Banjoj Luci (1975)    radi na Katedri za Rimako pravo i Istoriju države i prava na  Pravnom fakultetu i kao redovni profesor u stalnom radnom odnosu predaje do oktobra 2019. godine, a od tada u ugovornom odnosu kao odgovorni nastavnik za Rimsko pravo i Pravnu retoriku. Pored Rimskog prava više godina  je predavao Opštu istoriju države i prava i Nacionalnu istoriju države i prava. Na postdiplomskim studijama iz državnopravnih nauka bio je odgovorni nastavnik za Velike pravne kodifikacije, a na specijalističkom studiju iz diplomatsko-konzularnog prava za Retoriku i pregovaranje. Jedan period u radu istovremeno je bio i odgovorni nastavnik za Rimsko pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Kao gostujući profesor držao je predavanja na Pravnom fakultetu u Beogradu i Novom Sadu.

U okviru Univerziteta u Banjoj Luci pored redovnog naučnog i nastavnog rada obavljao je više dužnosti: prodekan za nastavu,  šef Katedre za Rimsko pravo i istoriju države i prava, predsjednik Кomiteta za etička pitanja Univerziteta,  predsjednik Savjeta Fakulteta, član Senata Univerziteta, član Strukovnog vijeća društvenih i humanističkih nauka Univerziteta,  predsjednik Upravnog odbora Centra za društvene djelatnosti Univerziteta (CEDUBAL), u kome su organizovani i razvijani razni oblici kulturnog stvaralaštva i sporta studenata na Univerzitetu  i  ostvarivana saradnja sa drugim sličnim akademskim i kulturnim institucijama u svijetu.

Član je Odbora za pravne nauke pri Odjeljenju društvenih nauka Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske. Bio je jedan od urednika i stalni je saradnik na izradi Enciklopedije Republike Srpske i saradnik na izradi Srpake enciklopedije. Saradnik је u projektima Centra za društvene djelatnosti Pravnog fakulteta  i  saradnik u projektima Ekonomskog instituta  Banja Luka.

Obavljao je više raznih pravničkih i društvenih funkcija:  predsjednik Savjeta za nauku Bosne i Hercegovine (2010-2014), član Republičkog savjeta za nauku ( Ministarstvo za nauku Republike Srpske), član Upravnog odbora Javne ustanove Centar za edukaciju sudija i tužilaca, predsjednik Upravnog odbora Centralnog registra hartija od vrijednosti Republike Srpske,  arbitar Spoljno-trgovinske arbitraže pri Privrednoj komori Republike Srpske, član i potpredsjednik Predsjedništva Udruženja pravnika Republike Srpske i jedan od urednika Katedre za građansko pravo „Oktobarski pravnički dani“, ranije predsjednik podružnice Banja Luka Udruženja pravnika Republike Srpske, član Predsjedništva Saveza udruženja pravnika Srbije i Republike Srpske.

Učesnik je u radu međunarodnog naučnog društva  Société internationale Fernand de Visscher pour ľ histoire des droits de ľ antiquité

Bio je član Izdavačkog savjeta naučnog časopisa “Godišnjak Pravnog fakulteta u Banjoj Luci”, a sada je član Uredništva naučnog i stručnog časopisa “Srpska pravna misao”. Jedan je od pokretača osnivanja i član Izdavačkog savjeta časopisa “Aktuelnosti” i pokretač  časopisa  “Iustitia”. Član je Izdavačkog savjeta međunarodnog časopisa European Lawyer Journal, International quarterly journal for legal theory and practice, Evropski pravnik, Međunarodni tromjesečni časopis za pravnu teoriju i praksu, član Izdavačkog savjeta  Časopis za pravnu teoriju i praksu  „Pravna riječ“,.

Osnivač je i rukovodilac Centra za retoriku i govorništvo “Institutio oratoria” i rukovodilac naučnog kluba profesora i studenata “Forum Romanum“. Osnivač je tradicionalnog takmičenja u govorništvu studenata prava na Pravnom fakultetu u Banjoj Luci.

Bio je član ekspertskog tima i delegacije Bosne i Hercegovine za sukcesiju imovine SFRJ i učesnik na završnoj međunarodnoj konferenciji u Beču na kojoj je zaključen Okvirni sporazum o sukcesiji imovine SFRJ  2001. godine.

Posebno je bio uključen u pružanje pravne pomoći Vladi Republike Srpske i njenim ministarstvima na polju privatnog prava, registra privrednih subjekata, ugovornog prava, prava u oblasti električne energije i gasa, notarijata, stranih investicija, preduzeća, koncesija i prava na hartijama od vrijednosti. Organizovao je više skupova pravnika za odbranu i opstanak Zakona o obligacionim odnosima iz 1978 u  pravnom sistemu Republike Srpske.

Boravio je na Univerzitetu u Manhajmu, Getingenu, Gracu, Peruđi, Lundu, Parizu, Londonu, Mesini, Кomotiniju.

Učesnik na više od trideset Međunarodnih naučnih i stručnih konferencija. Održao više desetina predavanja, referata, uvodnih izlaganja, stručnih diskusija na više univerziteta, fakulteta i pravosudnim i drugim  institucijama. Rukovodio je  i učestvovao u većem broju naučnih i  stručnih projekata. Recenzirao je veliki broj publikacija, naučnih i stručnih radova. Kao član Odbora za društvene nauke Ministarstva nauke bio je recenzent više projekata iz oblasti društvenih nauka. Autor je velikog broja naučnih i stručnih radova u domaćim i stranim časopisima, studija i slijedećih knjiga:

Mojović N.: Prelaz rizika kod kupoprodajnog ugovora – “Periculum rei venditae”, izdavač ” Službeni list SRBIH”, Sarajevo 1988.

Mojović N., Rimsko pravo, I dio, Istorija rimskog prava, Banja  Luka, 2008.

Mojović, N., Sudski postupak u rimskom pravu. Građanski sudski postupak. Кrivični sudski postupak, Besjeda,  Banja  Luka, 2008.

Nosilac je povelje Litteras honoris kao član Kopaoničke škole prirodnog prava, Povelje Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Povelje Grada Banjaluka  za nauku i kulturu  (2018).