Menu Close

Prof. dr Zoran Lončar Prof. Dr. Zoran Lončar

Rođen 1965. godine u Novom Sadu. Diplomirao na Pravnom fakultetu u Novom Sadu 1989. godine. Magistrirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1993. godine, odbranivši sa odlikom magistarski rad Vanpravna kontrola uprave. Doktorsku disertaciju Odgovornost ministra – sa posebnim osvrtom na jugoslovensko pravo odbranio sa odlikom 2000. godine na Pravnom fakultetu u Novom Sadu. Univerzitetsku karijeru započeo 1990. godine na Pravnom fakultetu u Novom Sadu izaborom za asistenta Katedre za javno pravo. Na Pravnom fakultetu u Novom Sadu u zvanju redovnog profesora drži nastavu na osnovnim, master i doktorskim studijama iz nastavnih predmeta Upravno pravo, Upravno pravo – poseban deo, Nauka o upravi, Lokalna samouprava i Sudska kontrola uprave. Predmet naučnog i stručnog interesovanja: upravno pravo, lokalna samouprava.

Strani jezici: engleski i francuski.
Autor/koautor tri udžbenika i preko stopedeset drugih naučnih i stručnih radova.

Značajnije društvene aktivnosti i funkcije:

 • Ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu u Vladi Republike Srbije (2004-2007);
 • Ministar prosvete u Vladi Republike Srbije (2007-2008);
 • Pravni savetnik Komisije za izradu Ustavne povelje Državne zajednice Srbija i Crna Gora (2002-2003);
 • Pravni savetnik Ustavne komisije Narodne skupštine Republike Srbije (2004-2006);
 • Član Republičke izborne Komisije (2002-2004, 2004-2008, 2012-2014);
 • Član Saveta za reformu državne uprave Republike Srbije (2004-2008);
 • Član Komisije za polaganje pravosudnog ispita Ministarstva pravde Republike Srbije za nastavni predmet upravno pravo (2004-2009);
 • Član Komisije za polaganje pravosudnog ispita Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu, propise i prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica AP Vojvodine za nastavni predmet upravno pravo (od 2015-);
 • Predsednik Komisije za žalbe Grada Novog Sada (od 2016-);
 • Član Programskog saveta Nacionalne akademije za javnu upravu (od 2018-);
 • Predavač na Pravosudnoj akademiji Ministartva pravde iz oblasti upravnog prava (od 2019-);
 • Radio na projektima Ujedinjenih nacija (UNDP-a), Svetske banke, Saveta Evrope, Evropske komisije, Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ-a), Vlade Švajcarske konfederacije i Vlade Kraljevine Danske u oblastima pravosudnog sistema, državne uprave i lokalne samouprave;
 • Učestvovao po pozivu u svojstvu pravnog eksperta na sednicama Evropske komisije za demokratiju kroz zakon (Venecijanska komisija), Ustavnog suda Republike Srbije, Narodne skupštine Republike Srbije, Vlade Republike Srbije i Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Učestvovao u izradi više desetina strateških dokumenata, zakona i podzakonskih akata u oblasti javnog sektora, poput: Strategije reforme državne uprave; Nacionalne strategije razvoja pravosuđa; Programa za reformu sistema lokalne samouprave u Republici Srbiji, Zakona o državnoj upravi, Zakona o državnim službenicima, Zakona o regionalnom razvoju; Zakona o lokalnoj samoupravi, Zakona o glavnom gradu, Zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, Zakona o uređenju sudova, Zakona o sudijama, Zakona o Visokom savetu sudstva itd.

e-mail: z.loncar@pf.uns.ac.rs