Menu Close

Uroš Novaković je rođen 1981. godine u Beogradu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2005. godine sa prosečnom ocenom 9,52. Vanredni je profesor na predmetu Porodično pravo. Prethodno je biran za docenta, asistenta i saradnika u nastavi za isti predmet. Pored Porodičnog prava, na osnovnim, master i doktorskim studijama predaje i ispituje predmete Zadružno pravo i pravo nedobitnih organizacija, Pravna klinika, Nasilje u porodici, Medijacija i Prava deteta.

Odbranio je sa najvišom ocenom 2009. godine master rad na temu Nasilje u porodici u zakonodavstvima država nekadašnje SFRJ. Doktorsku disertaciju Pravo na poštovanje porodičnog života odbranio je sa odlikom na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2016. godine. Tokom izrade doktorske disertacije, kasnije i monografije, usavršavao se u Nemačkoj, Tüebingen (Eberhard Karls Universität Tüebingen), Hamburgu (Max Planck Institute für ausländisches und internationales Privatrecht studies), Austriji, Grac (KarlFranzens Universität Graz). Nemačkoj, Hajdelberg (Max Planck Institute für ausländisches und öffentliches recht und völkerrecht).

Rukovodilac je Pravne klinike za Porodično pravo na Pravnom fakultetu (besplatna pravna pomoć). Od 2016. godine do 2021. godine, bio je zamenik predsednika zadužbine “Milivoje Jovanović i Luka Ćelović“, Univerziteta u Beogradu. Član je značajnih nacionalnih udruženja i tela. Bio je član mnogih radnih grupa za izradu zakonskih propisa koje je formirala Vlada Republike Srbije (Porodični zakon, Zakon o rodnoj ravnopravnosti, Zakon o zabrani diskriminacije, Zakon o istopolnim zajednicama).

Dobitnik je mnogobrojnih nagrada i stipendija tokom i nakon fakultetskog obrazovanja (Ministarstvo nauke, gradonačelnik grada Beograda, Ministarstvo prosvete), među kojima se izdvaja nagrada za najbolje  naučno delo nastavnika i saradnika Univerziteta u Beogradu za 2020. godinu – Veselin Lučić, za monografiju Preseljenje deteta i se za roditelja koji vrši roditeljsko pravo – relocation slučajevi. Autor je preko 50 članaka i studija. Uključen je na nekoliko projekta čiji je nosilac Pravni fakultet Univerzitetea u Beogradu. Radio je kao konsultant na preko 30 projekata različitih državnih organa i NVO (Ombudsman, SE, UNDP, UNICEF,UNWOMEN, SIPRU, Ministrastvo pravde, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Ministrarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike). Govori engleski i ruski jezik.