Menu Close

BIOGRAFIJA PROF. DR VLADANA PETROVA

 

Dr Vladan Petrov je rođen 4. jula 1975. godine u Smederevu. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirao je 1999. godine sa prosečnom ocenom 9,80. Magistarsku tezu „Sukob domova u dvodomom sistemu“ odbranio je 2002, a doktorsku disertaciju „Engleski ustav – priroda i struktura“ 2005. godine. Za asistenta pripravnika za predmet Ustavno pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu izabran je 2000, a za redovnog profesora za Ustavno pravo i Parlamentarno pravo 2016. godine. Za sudiju Ustavnog suda Srbije imenovala ga je Opšta sednica Vrhovnog kasacionog suda 19. aprila, a stupio je na dužnost 9. maja 2019. godine.

Stekao je diplomu Međunarodne akademije za ustavno pravo (L’ Académie Internationale de Droit Constitutionnel) sa sedištem u Tunisu 2005. godine.

Ispituje Ustavno pravo i pravosudno organizaciono na pravosudnom ispitu od 2017. godine. Koordinator je na Diplomatskoj akademiji pri Ministarstvu spoljnih poslova (2012-2014; 2020 –    ). Od 2021. godine drži nastavu na doktorskim studijama na Pravnom fakultetu u Miškolcu (Mađarska). Član je Međunarodnog odbora časopisa Centralno evropski žurnal komparativnog prava (Central European Journal of Comparative Law) u Budimpešti.

Bio je prodekan za nastavu Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a kraće vreme (april-septembar 2018) i v. d. dekan. Bio je član redakcije časopisa Anali Pravnog fakulteta u Beogradu (2006-2018), saradnik Centra za javno pravo (2012-2016). Dr Petrov je glavni i odgovorni urednik časopisa Arhiv za pravne i društvene nauke (2019 –  ). Urednik je sekcije za ustavnopravna pitanja Kopaoničke škole prirodnog prava (2009 –   ).

Bio je član radne grupe Ministarstva pravde za izradu nacrta Zakona o Ustavnom sudu (2007), član Matičnog odbora u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (2017-2019), član i predsednik Komisije za pomilovanje predsednika Republike (2015-2019), predsednik Disciplinske komisije Univerziteta u Beogradu (2016-2019), zamenik predsednika Odbora za statutarna pitanja (2016-2019) i predsednik Upravnog odbora Instituta za uporedno pravo u Beogradu (mart 2019-maj 2019), član Radne grupe za izradu nacrta akta o promeni Ustava u delu o pravosuđu i nacrta ustavnog zakona za sprovođenje ustavnih amandmana (2021), član Naučnog društva Srbije (od 2021).

Od 2021. godine je član Venecijanske komisije.

Kao samostalni autor, napisao je udžbenik „Parlamentarno pravo“ (tri izdanja, poslednje 2017) i udžbenik „Ustavno pravo“ (2022), a kao koautor, još tri udžbenika „Ustavno pravo“ (sa D. Simovićem, tri izdanja: poslednje 2018) i „LJudska prava“ (sa D. Simovićem i M. Stankovićem, 2018) i „Ustavno pravo“ (sa M. Stankovićem, 2020). Koautor je priručnika za polaganje pravosudnog ispita iz Ustavnog prava (šest izdanja), kao i monografije „Ustavni sudovi bivših jugoslovenskih republika – teorija, norma, praksa“ (sa O. Vučić i D. Simovićem 2010). Autor je i dve naučne monografije („Sukob domova u dvodomnom sistemu“ 2004, „Engleski ustav“ 2007).

Autor je brojnih naučnih i stručnih radova iz oblasti ustavnog prava – posebno ustavnog sudstva i parlamentarnog prava, kao i stručnih tekstova, objavljenih u Politici, Večernjim novostima, Danasu, Pečatu, Vremenu, NIN-u, itd.

Govori engleski, a služi se francuskim, nemačkim i italijanskim jezikom.