Menu Close

Prof. dr Zorica Vukašinović Radojičić

 

Prof. dr Zorica Vukašinović Radojičić redovni je profesor Kriminalističko-policijskog univerziteta u Beogradu. Učestvuje u izvođenju nastave na osnovnim, master, specijalističkim i doktorskim studijama, na predmetima: Upravno pravo, Sistem državne uprave, Upravljanje kadrovima u državnoj upravi, Policijski sistem Republike Srbije, Policijski službenički sistem, Pravo nacionalne bezbednosti, Korupcija u javnoj upravi.

U okviru Kriminalističko-policijskog univerziteta birana je u sva nastavnička zvanja, za užu naučnu oblast Upravno pravo. Prethodno radno iskustvo, u zvanju pravnog savetnika, ostvarila je u Ministarstvu finansija Vlade Republike Srbije, Ministarstvu za rad i zapošljavanje Vlade Republike Srbije, Savetu za državnu upravu Vlade Republike Srbije, Ministarstvu za ekonomske veze sa inostranstvom Vlade Republike Srbije.

Doktorsku disertaciju pod nazivom “Evropski standardi pravnog položaja državnih službenika”, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, odbranila je sa odlikom. Magistarski rad pod nazivom “Strategija razvoja državne uprave u Srbiji – pravni aspekti”, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, odbranila je sa odlikom. Osnovne studije je završila na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, sa opštim uspehom 9.06. Dobitnica  je stipendije „Aleksandar Onazis” (Alexander S. Onassis Grant for Postgraduate Studies and Research) za naučnoistraživački rad u Atini.

Ostvarila je učešće u naučno-istraživačkim projektima: „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2“, Savet Evrope, EU, MDULS, „Jačanje integriteta u sektoru bezbednosti“, Centre for Integrity in the Defence Sector (CIDS), „Podrška razvoju javne uprave kroz razvoj kapaciteta Nacionalne akademije za javnu upravu“, Nacionalna akademija za javnu upravu, Good Governance Fund, UK, (Reform assistance to Serbia), Erasmus+ Program of the European Union, “Improving Academic and Professional Education Capacity in Serbia in the area of Safety & Security“ (by means of strategic partnership with the EU), „Podrška reformi javne uprave“, MDULS, GIZ, „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi“, Savet Evrope, EU, MDULS, SKGO, „Razvoj institucionalnih kapaciteta, standarda i procedura za suprotstavljanje organizovanom kriminalu i terorizmu u uslovima međunarodnih integracija», Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Kriminalističko – policijski univerzitet, „Kriminalitet u Srbiji i instrumenti državne reakcije“, Kriminalističko – policijska akademija  i drugim.

Autor je većeg broja naučnih i stručnih radova, tri monografije (Evropski službenički sistemi, Pravna pitanja službeničkih odnosa, Profesionalizacija javne uprave – u koautorstvu) i koautor je udžbenika Upravno pravo. Učestvuje u programu razmene nastavnika u okviru EU programa Erasmus+Program (Erasmus Mobility).

Član je Upravnog odbora Instituta za uporedno pravo u Beogradu. Ostvarila je članstvo u radnim grupama Vlade Republike Srbije i međunarodnim telima za pripremu nacrta propisa, studija, javnih politika/strategija u oblasti reforme javne i državne uprave, službeničkog sistema, policijskog sistema i drugim. Govori engleski jezik, služi se nemačkim.