Menu Close

Ovo izdanje Revije Kopaoničke škole prirodnog prava okuplja šest naučnih radova raspoređenih u pet sekcija: Porezi (I), Pravo konkurencije (II), Međunarodno javno pravo (III) Filozofija prava (IV) i Ekonomija i finansije (V). Sa aspekta sistematike Heksagona prirodnog prava, radovi po svojoj tematskoj sadržini ulaze u oblast katedara Pravo na imovinu, Pravo na pravdu i Pravo na pravnu državu Kopaoničke škole prirodnog prava – Slobodan Perović.

U prvoj sekciji, članak Vrednosne orijentacije savremenog oporezivanja autora prof. dr Marine Dimitrijević sadrži analizu bazičnih vrednosti savremenog oporezivanja. U radu se zastupa stav da su vrednosne orijentacije oporezivanja treće dekade ovog veka usmerene ka modeliranju drugačijeg izgleda oporezivanja u budućnosti i dostizanja određenog socijalnog preobražaja. U tom kontekstu, obrazlaženo je polazište prema kome je potrebno imati u vidu značaj odgovornog profilisanja društvenih prioriteta u poreskoj sferi u aktuelnim uslovima. Autor podvlači da oporezivanje snažno utiče na pojedince, društvene grupe i odnose koji se među njima uspostavljaju i da je potrebno da bude konstantno u funkciji održavanja društvenog reda i realizacije humane vizije razvoja društva.

Druga sekcija posvećena je pravu konkurencije. Prof. dr Dragan Lončar, MsC Filip Stojanović i MsC Ljubica Pjevović autori su rada Uporedna ekonomsko-pravna analiza vertikalnih restriktivnih sporazuma sa fokusom na određivanje cena u daljoj prodaji. U fokusu pažnje je uporedna analiza pravila koja se odnose na restriktivne vertikalne sporazume

kojima se određuje cena u daljoj prodaji iz perspektive prava SAD, Evropske unije i Republike Srbije. U radu su razmotreni osnovni tržišni efekti koje ovi sporazumi mogu prouzrokovati u praksi. Na osnovu učinjene analize, autori zaključuju da je potreban znatno fleksibilniji pristup u proceni efekata koje pomenuti sporazumi ostvaruju na tržištu, kao i njihovih efekata u odnosu na tržišne učesnike i potrošače. U tim okvirima, formulisana je i preporuka za unapređenje postojećih propisa iz oblasti zaštite konkurencije.

Treća sekcija sadrži dva rada iz oblasti  međunarodnog javnog prava. U radu Značaj Vestfalskog mira (1648) za međunarodno pravo autora prof. dr Borisa Krivokapića učinjen je  kritički osvrt na različite teorijske stavove u pogledu značaja Vestfalskog mira i izneto je gledište autora u tom smislu. Primećeno je i to da se u novije vreme sve više izlaže kritici suština onoga što je poznato kao tzv. Vestfalski sistem, a posebno shvatanje o tome da su države suverene i stoga ravnopravne, da je zabranjena intervencija u poslove drugih država i slično. Autor zaključuje da se trezvena kritika stava o tome da je „sve krenulo“ od Vestfalskog kongresa, čini opravdanom, ali da ne treba ići u drugu krajnost, posebno ne ako je to motivisano političkim razlozima. Dr Duško Dimitrijević autor je rada  Kodifikacija i progresivni razvoj pravila o sukcesiji država u odnosu na državnu odgovornost. Rad sadrži detaljan pregled aktivnosti koje je Komisija za međunarodno pravo UN ostvarila u okviru rada na kodifikaciji i progresivnom razvoju pravila o sukcesiji država u odnosu na državnu odgovornost. Posebna pažnja je posvećena analizi Nacrta članova predstavljenih u pet izveštaja Specijalnog izvestioca Pavela Šturme. Autor nalazi da bi njihovo usvajanje u formi multilateralne Konvencije moglo doprineti većem stepenu pravne sigurnosti u međunarodnim odnosima.

Za četvrtu sekciju, posvećenu filozofiji prava,  prof. dr Dragan Mitrović napisao je rad Sloboda, integritet i pravo. Razmatrajući ovu temu sa pravno-filozofskog aspekta, autor analizira pitanja slobode kao ljudske vrednosti, vrednosti slobode i integriteta kao vrline slobode, kao i ukidanja slobode i razaranja integriteta. U zaključku se konstatuje da je  „sloboda najbliža pravdi kada je čovek usmeren na „Dobro“ (Platon), odnosno kada čovek raspolaže samim sobom, kada živi zbog sebe, a ne zbog drugog (Aristotel). Takvo razmišljanje slobodu prikazuje kao moralnu vrednost“.

Peta sekcija, već po tradiciji, odnosi se na oblast ekonomije i finansija. U radu Institucije – temelj ekonomskog i pravnog poretka autora prof. dr Miomira Jakšića analizirane su, sa teorijskog i praktičnog aspekta, institucije kao osnov ekonomskog i pravnog poretka, karika koja ih povezuje i obezbeđuje vladavinu prava i dugoročni ekonomski razvoj. U zaključku rada, autor konstatuje da ustanovljenje konsolidovane demokratije i efikasne tržišne privrede tek delimično zavisi od stope ekonomskog rasta, a u celini i dugoročno od fundamentalnih faktora rasta – institucija i to onih koje omogućavaju obrazovanje i uvećavaju participaciju širokih slojeva stanovništva, što je u središtu izgradnje inkluzivnih institucija.

Poseban prilog ovom izdanju čini rad Zaključenje ugovora i pravna sigurnost – primena međunarodnih standarda u srpskom ugovornom pravu autora prof. dr Jelene S. Perović Vujačić. Rad je posvećen analizi pravila o zaključenju ugovora sa stanovišta vladajućih međunarodnih standarda u ovom domenu i njihove komparacije sa odgovarajućim rešenjima Zakona o obligacionim odnosima. Međunarodni standardi u oblasti zaključenja ugovora analizirani su pre svega u svetlu odgovarajućih pravila Bečke konvencije o međunarodnoj prodaji robe, a pogled je učinjen i na rešenja drugih značajnijih međunarodnih dokumenata i projekata uniformnog ugovornog prava. Iz mnoštva pitanja relevantnih za zaključenje ugovora, u radu su izdvojena ona koja se čine najznačajnijim iz perspektive njihove komparativne analize sa rešenjima srpskog Zakona o obligacionim odnosima: pregovori, ponuda (sadržina ponude, upućenost ponude određenom licu, opozivost ponude), sadržina izjave o prihvatanju ponude i vreme zaključenja ugovora. Svako od njih u radu je posebno analizirano i ocenjeno u nastojanju pronalaženja onih rešenja koja doprinose ostvarenju višeg stepena pravne sigurnosti u pravnim odnosima koji nastaju povodom zaključenja ugovora, a istovremeno ne zatvaraju put autonomiji volje u ovoj oblasti. Ovaj rad je prvi put objavljen kao Osnovni referat u Zborniku radova 34. Susreta Kopaoničke škole prirodnog prava Slobodan Perović – Primena prava i pravna sigurnost, Tom I, Beograd, 2021, 7-73.

Prateći naučni rad i aktivnosti Kopaoničke škole prirodnog prava – Slobodan Perović, na poslednjim stranama broja objavljujemo Konkurs za prijem radova i Konkurs za nagradu „Profesor Slobodan Perović“ za 36. Susret Kopaoničke škole sa opštom temom Međunarodni pravni odnosi i pravda, koji će se održati na Kopaoniku, u tradicionalnom terminu od 13. do 17. decembra 2023. godine.

* * *

Redakcija izražava nadu da će i ovo, osmo po redu, izdanje Revije Kopaoničke škole prirodnog prava ispuniti očekivanja naših čitalaca i upućuje zahvalnost autorima koji su za nju pisali.

 

Prof. dr Jelena S. Perović Vujačić
Glavni i odgovorni urednik